VSR-10 Mount Base(Picatinny rail仕様)

VSR-10 Mount Base(Picatinny rail仕様)
全長
137 mm
価格
¥2,530.-(税込)

VSR-10用 Mount Base Picatinny rail仕様
Picatinny rail仕様の為、様々なマウントリングの使用が可能。